منبت دکوری چوب 6810

اطلاعات بیشتر

ابعاد

80w/60h/13d, 100w/70h/13d, 120w/90h/17d, 150w/110h/17d, 200w/140h/24d

محصولات مرتبط