منبت دکوری چوب 6826

اطلاعات بیشتر

ابعاد

80w/65h/13d, 100w/80h/13d, 120w/100h/17d, 150w/120h/17d, 200w/160h/24d

محصولات مرتبط