منبت دکوری چوب 6839

اطلاعات بیشتر

ابعاد

60w/115h/13d, 80w/150h/13d, 100w/190h/17d, 150w/285h/17d, 200w/380h/24d

محصولات مرتبط