منبت دکوری چوب 6847

اطلاعات بیشتر

ابعاد

60w/95h/13d, 80w/130h/13d, 100w/160h/17d, 150w/240h/17d, 200w/320h/24d

محصولات مرتبط