منبت دکوری گل چوبی 5404

اطلاعات بیشتر

ابعاد

200w/130h/17d, 300w/190h/24d, 100w/65h/13d, 150w/100h/13d, 250w/160h/17d

محصولات مرتبط